پلی اتیلن سبک گرید ۰۰۷۵

0075 از گریدهای پلی اتیلن سبک با داتسیته 0.920gr/cm3 و شاخص جریان مذاب 0.75gr/10min می باشد. این ماده برای تولید انواع فیلم های پلی اتیلن مانند فیلم جمع شونده، بطری های بزرگ و کوچک  نگهدارنده دارو و مواد شیمیایی، بسته بندی مواد غذایی و … استفاده میشود.