سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S57

سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S65

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید K300

سایر پلیمرهای مهندسی

اکرولیک (PMMA) گرید CM205

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید FM090