سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال BASF گرید UltraformN2320

سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S57

سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S65

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید X30G

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید V30G

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید HP550J

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

پلی پروپیلن هموپلیمر گرید Z30G

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید K300

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید HP510L

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید EX5

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید EX3

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید BL4

پلی اتیلن سنگین HDPE

پلی اتیلن سنگین گرید BL3

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید C30S

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید ۵۵۲R

هموپلیمر پلی پروپیلن Homo PP

هموپلیمر پلی پروپیلن گرید Z30S

پلی اتیلن سبک خطی LLDPE

پلی اتیلن سبک خطی گرید ۲۰۹

سایر پلیمرهای مهندسی

اکرولیک (PMMA) گرید CM205

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید FM090