سایر پلیمرهای مهندسی

اکرولیک (PMMA) گرید CM205

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید K300

سایر پلیمرهای مهندسی

پلی استال (POM) گرید FM090

سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S65

سایر پلیمرهای عمومی

پی وی سی گرید S57