بایگانی برچسب: لیست قیمت

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 22 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۷ اسفند ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 7 اسفند، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۲ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 22 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۷ مهر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 17 مهر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۰ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 20 شهریور، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۱ فروردین

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 21 فروردین ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۲ اسفند

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 22 اسفند ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۴ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 24 بهمن ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۰ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 10 بهمن ، برای پایه [...]