اسلیپ ایجنت (لیزکننده) Erucamide (اروکامید)

افزودنی Erucamide  یک اسلیپ ایجنت نوع ای (E) از برند Chemcoat است که به عنوان عامل لیزکننده در پلیمر ها استفاده می شود.