اسلیپ ایجنت (لیزکننده) Oleamide (اولامید) گرید Lutamide P98

افزودنی Lutamide P98 یک اسلیپ ایجنت Oleamide (اولامید) مطرح از برند Chemcoat است که به عنوان عامل لیزکننده در پلیمر ها استفاده می شود.