بایگانی ماه: بهمن ۱۴۰۰

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۰ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 10 بهمن ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۳ بهمن

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 3 بهمن ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۶ دی

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 26 دی ، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۹ دی

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 19 دی ، برای پایه [...]