بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 10 اردیبهشت، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 فروردین، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 20 فروردین، برای پایه مواد [...]