بایگانی ماه: شهریور ۱۴۰۲

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 26 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 19 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 12 شهریور، برای مواد [...]