بایگانی برچسب: بسپار

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 26 شهریور، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 فروردین، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۷ اسفند ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 7 اسفند، برای پایه [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۸ دی ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 18 دی، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۶ آذر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 06 آذر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۸ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 08 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 27 شهریور، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۲ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 02 مرداد، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۶ تیر

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 26 تیر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۸ خرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 08 خرداد، برای پایه مواد [...]