بایگانی برچسب: پلی آمید

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 26 شهریور، برای مواد [...]

چهره ی پشت پرده پلی آمید

ورود پلی آمید، این پلیمر را چه کسی و چگونه به دنیای ما معرفی کرد؟ [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۰۱ مرداد ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت پایه هفتگی اعلامی در 01 مرداد، برای مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 31 اردیبهشت، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 10 اردیبهشت، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۲ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 22 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۸ آبان ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 08 آبان، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۱۷ مهر ۱۴۰۱

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 17 مهر، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۲۰ شهریور

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 20 شهریور، برای پایه مواد [...]

قیمت پایه مواد پتروشیمی – ۰۹ مرداد

در فایل ضمیمه می توانید قیمت هفتگی اعلامی در 09 مرداد، برای پایه مواد [...]